Zaregistrujte se jako B2B partner a získejte přístup k velkoobchodním nabídkám. Registrace

Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Přidat produkt zadáním kódů

Přidat soubor CSV
Zadejte kódy produktů, které chcete hromadně přidat do košíku (s čárkou, mezerou nebo z nového řádku).. Několikanásobné opakování kódu přidá tuto položku tolikrát, kolikrát se vyskytne..

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ INNPRO

OBSAH:
 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
 3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKA
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Zásady ochrany osobních údajů tohoto internetového obchodu mají informativní charakter, což znamená, že nejsou zdrojem povinností pro příjemce služeb nebo zákazníky internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně základu, účelů a doby trvání zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů v Internetovém obchodě.

1.2 Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je Robert Błędowski provozující obchodní činnost pod názvem INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI, zapsaný v Centrálním registru ekonomické činnosti a informací Polské republiky, vedeném ministrem příslušným pro hospodářství, s: adresou sídla a adresou pro doručování: ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, NIP 6423040197, REGON 243139422, adresa elektronické pošty: kontakt@innpro.pl, telefonní číslo: 533 234 303 - dále jen "Správce" a současně je Poskytovatelem služeb internetového obchodu a Prodávajícím.

1.3 Osobní údaje v Internetovém obchodě jsou Správcem zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "Nařízení RODO" nebo "Nařízení RODO". Oficiální znění nařízení RODO: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

1.4 Používání internetového obchodu, včetně nakupování, je dobrovolné. Stejně tak související poskytnutí osobních údajů Příjemcem služby nebo Klientem využívajícím Internetový obchod je dobrovolné, až na dvě výjimky: (1) uzavření smluv se Správcem - neposkytnutí osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronické služby se Správcem v případech a v rozsahu uvedeném na webových stránkách Internetového obchodu a v Obchodních podmínkách Internetového obchodu a těchto Zásadách ochrany osobních údajů má za následek nemožnost uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v takovém případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů danou smlouvu se Správcem uzavřít, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden na webových stránkách internetového obchodu a v obchodních podmínkách internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Správce - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů ukládajících Správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů pro účely vedení daňové evidence nebo účetnictví) a neposkytnutí těchto údajů znemožní Správci tyto povinnosti splnit.

1.5 Správce je povinen dbát zejména na ochranu zájmů osob, kterých se jím zpracovávané osobní údaje týkají, zejména je povinen dbát a zajistit, aby jím shromážděné údaje byly: (1) byly zpracovávány zákonným způsobem; (2) byly shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nepodléhaly dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely; (3) byly věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) byly uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování; a (5) byly zpracovávány způsobem, který zajišťuje odpovídající zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

1.6 S ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a na riziko různě pravděpodobného a různě závažného porušení práv nebo svobod fyzických osob správce zavede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování probíhá v souladu s tímto nařízením, a aby to byl schopen prokázat. Tato opatření se podle potřeby přezkoumávají a aktualizují. Správce použije technická opatření, aby zabránil neoprávněným osobám získat a měnit elektronicky předávané osobní údaje.

1.7 Všechna slova, slovní spojení a zkratky uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a začínající velkým písmenem (např. Prodávající, Internetový obchod, Elektronická služba) se chápou v souladu s jejich definicí uvedenou v Pravidlech internetového obchodu, která jsou k dispozici na internetových stránkách Internetového obchodu.

2. DŮVODY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

2.1 Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je splněna jedna nebo více z následujících podmínek, a to v rozsahu, v jakém jsou tyto podmínky splněny: (1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů; (2) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

2.2 Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje v každém případě existenci alespoň jednoho z důvodů uvedených v bodě. 2.1 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody zpracování osobních údajů Zákazníků a klientů Internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v dalším bodě Zásad ochrany osobních údajů - s odkazem na daný účel zpracování osobních údajů Správcem.

3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3.1 Účel, základ, doba a příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývají v každém případě z úkonů, které daný Příjemce služeb nebo Klient v Internetovém obchodě nebo Správce provádí. Například pokud se Zákazník rozhodne pro nákup v Internetovém obchodě a zvolí osobní odběr zakoupeného Produktu namísto doručení kurýrem, budou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem plnění uzavřené Kupní smlouvy, ale nebudou již zpřístupněny dopravci, který zásilku jménem Správce provádí.

3.2 Správce může zpracovávat osobní údaje v rámci Internetového obchodu pro následující účely, na základě a po dobu uvedenou v tabulce níže:
Účel zpracování údajů
Právní základ zpracování údajů
Doba uložení údajů

Plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb nebo činění úkonů na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv.
Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení RODO (plnění smlouvy) - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
Údaje se uchovávají po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému zániku uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb.

Přímý marketing
Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající v podpoře zájmů a dobré pověsti Správce, jeho internetového obchodu a snaze o prodej Produktů.
Údaje budou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu, po kterou jsou promlčeny nároky Správce vůči subjektu údajů z titulu hospodářské činnosti Správce. Promlčecí lhůta se řídí zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta u nároků souvisejících s podnikatelskou činností je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá).
Správce nesmí zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu v případě účinné námitky subjektu údajů v tomto smyslu.

Marketing
Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení RODO (souhlas) - subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely.
Údaje se uchovávají do doby, než subjekt údajů odvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.

Vedení účetnictví
Čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO ve spojení s § 74 odst. 2 zákona o účetnictví, tj. ze dne 30. ledna 2018. (Sbírka zákonů z roku 2018, položka 395) - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, kterou má správce.
Údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy, které Správci ukládají povinnost vést účetnictví (5 let, počítáno od počátku roku následujícího po účetním období, ke kterému se údaje vztahují).

Zjištění, uplatnění nebo obhajoba nároků, které mohou být vzneseny správcem nebo které mohou být vzneseny proti správci.
Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce - spočívající ve stanovení, uplatnění nebo obhajobě nároků, které mohou být správcem vzneseny nebo které mohou být vzneseny proti správci.
Údaje jsou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu, který Správce sleduje, nejdéle však po dobu promlčení nároků, které mohou být vůči Správci vzneseny (základní promlčecí doba nároků vůči Správci je šest let).

Používání webových stránek internetového obchodu a zajištění jejich řádného fungování
čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO (oprávněný zájem Správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající v provozování a údržbě webových stránek internetového obchodu.
Údaje budou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu, po kterou jsou promlčeny nároky Správce vůči subjektu údajů z titulu hospodářské činnosti Správce. Promlčecí lhůta je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta u nároků souvisejících s podnikatelskou činností je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá).

Vedení statistik a analýza návštěvnosti internetového obchodu
Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení RODO (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající ve vedení statistik a analýzy návštěvnosti v Internetovém obchodě za účelem zlepšení fungování Internetového obchodu a zvýšení prodeje Produktů
Údaje budou uchovávány po dobu existence oprávněného zájmu Správce, nejdéle však po dobu zániku pohledávek Správce vůči subjektu údajů z titulu hospodářské činnosti Správce. Promlčecí lhůta je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta u nároků souvisejících s podnikatelskou činností je tříletá, u kupní smlouvy dvouletá).

4. PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

4.1 Pro řádné fungování internetového obchodu, včetně plnění uzavřených Kupních smluv, je nezbytné, aby Správce využíval služeb externích subjektů (jako je např. poskytovatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování bylo v souladu s požadavky Nařízení RODO a chránilo práva subjektů údajů.

4.2 K předávání údajů Správcem nedochází vždy a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů - Správce předává údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné k dosažení daného účelu zpracování osobních údajů, a pouze v rozsahu nezbytném k jeho dosažení. Například pokud Zákazník využívá osobní odběr, nebudou jeho údaje předávány dopravci spolupracujícímu se Správcem.

4.3 Osobní údaje Příjemců služeb a Zákazníků internetového obchodu mohou být předávány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

4.3.1. dopravci / speditéři / kurýrní zprostředkovatelé / subjekty provozující sklad a/nebo expediční proces - v případě Zákazníka, který využívá způsob doručení Produktu v Internetovém obchodě poštou nebo kurýrem, zpřístupňuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli, který zásilku jménem Správce realizuje, a v případě, že je zásilka realizována z externího skladu - subjektu provozujícímu sklad a/nebo expediční proces - v rozsahu nezbytném pro dokončení doručení Produktu Zákazníkovi.

4.3.2. Subjektům zpracovávajícím platby elektronickou nebo kreditní kartou - pokud Zákazník v Internetovém obchodě použije způsob platby elektronickou nebo kreditní kartou, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu zpracovávajícímu uvedené platby v Internetovém obchodě na základě příkazu Správce, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení platby provedené Zákazníkem.

4.3.3. věřitelské subjekty / pronajímatelé - v případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá splátkový nebo leasingový způsob platby, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému věřiteli nebo pronajímateli zpracovávajícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě na základě příkazu Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování Zákazníkem provedené platby.

4.3.4. dodavatelé služeb dodávající Správci technická, IT a organizační řešení, která umožňují Správci provozovat jeho činnost, včetně Internetového obchodu a jím poskytovaných Elektronických služeb (zejména dodavatelé počítačového softwaru pro provoz Internetového obchodu, poskytovatelé e-mailu a hostingu, jakož i dodavatelé softwaru pro řízení podniku a technickou podporu Správce) - Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu na jeho příkaz pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro realizaci daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

4.3.5. poskytovatelům účetních, právních a poradenských služeb, kteří Správci poskytují účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kanceláři, advokátní kanceláři nebo inkasní agentuře) - Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Klienta vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

5.1 Nařízení RODO ukládá správci povinnost poskytovat informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení RODO, a přinejmenším v těchto případech příslušné informace o způsobech takového rozhodování, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to správce v této části zásad ochrany osobních údajů poskytuje informace o možném profilování.

5.2 Správce může v Internetovém obchodě využívat profilování pro účely přímého marketingu, avšak rozhodnutí, která na jeho základě Správce přijímá, se netýkají uzavření či odmítnutí Kupní smlouvy nebo možnosti využití Elektronických služeb v Internetovém obchodě. Důsledkem využití profilování v Internetovém obchodě může být např. poskytnutí slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, připomenutí nedokončeného nákupu, zaslání nabídky Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby nebo nabídnutí lepších podmínek oproti standardní nabídce Internetového obchodu. Navzdory profilování je na svobodném rozhodnutí osoby, zda chce využít takto získanou slevu nebo lepší podmínky a provést nákup v Internetovém obchodě.

5.3 Profilování v Internetovém obchodě spočívá v automatické analýze či predikci chování dané osoby na stránkách Internetového obchodu, např. prostřednictvím přidání konkrétního Produktu do košíku, prohlížení stránky konkrétního Produktu v Internetovém obchodě nebo prostřednictvím analýzy historie předchozích nákupů v Internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce má k dispozici osobní údaje dané osoby, aby jí mohl zaslat např. slevový kód.

5.4 Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má pro dotyčnou osobu právní účinky nebo se jí podobným způsobem významně dotýká.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1 Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenositelnost - subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz ("právo být zapomenut") nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v článcích 15-21 nařízení RODO.

6.2 Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje Správce zpracovává na základě výslovného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení RODO), má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

6.3 Právo podat stížnost dozorovému úřadu - osoba, jejíž údaje správce zpracovává, má právo podat stížnost dozorovému úřadu způsobem a v režimu stanoveném v ustanoveních nařízení RODO a polských právních předpisů, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.4 Právo vznést námitku - Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku - z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování podle těchto ustanovení. Správce v takovém případě nesmí tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu nároků.

6.5 Právo vznést námitku proti přímému marketingu - pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely takového marketingu, včetně profilování, pokud zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.

6.6 Za účelem uplatnění práv uvedených v tomto odstavci Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat Správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou v úvodu Zásad ochrany osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu.

7. SOUBORY COOKIE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKA

7.1 Soubory cookie jsou malé informace ve formě textových souborů odesílaných serverem a ukládaných na straně osoby navštěvující webové stránky internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo paměťové kartě chytrého telefonu - v závislosti na zařízení, které návštěvník našeho internetového obchodu používá). Podrobné informace o souborech cookie i historii jejich vzniku naleznete mimo jiné zde: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2 Soubory cookie, které mohou být zasílány webovými stránkami internetového obchodu, lze rozdělit na různé typy podle následujících kritérií:
Podle jejich poskytovatele:

 1. vlastní (vytvořené webovými stránkami internetového obchodu správce) a
 2. vlastněné třetími stranami (jinými než Správce).
Podle doby jejich uložení v zařízení osoby, která navštíví webové stránky internetového obchodu:
 1. relace (uchovává se do odhlášení z internetového obchodu nebo do vypnutí internetového prohlížeče) a
 2. trvalé (uložené po určitou dobu, která je definována parametry každého souboru, nebo do ručního odstranění).
Vzhledem k účelu jejich použití:
 1. nezbytné (umožňující správné fungování stránek internetového obchodu),
 2. funkční/preferenční (umožňující přizpůsobit webové stránky internetového obchodu preferencím osoby, která je navštíví),
 3. analytické a výkonnostní (shromažďování informací o způsobu používání webových stránek internetového obchodu),
 4. marketingové, reklamní a sociální (shromažďování informací o osobě, která navštívila webové stránky Internet Shopu, za účelem zobrazení personalizované reklamy této osobě a provádění dalších marketingových aktivit, a to i na webových stránkách oddělených od webových stránek Internet Shopu, jako jsou sociální sítě.

7.3 Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu, pro následující konkrétní účely:

Účely použití souborů cookie v internetovém obchodě Správce

 • identifikace Příjemců služeb jako přihlášených do Internetového obchodu a zobrazení, že jsou přihlášeni (základní soubory cookie)
 • zapamatování si Produktů přidaných do košíku za účelem provedení Objednávky (nezbytné cookies)
 • uložení údajů z vyplněných Objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu (nezbytné a/nebo funkční/preferenční cookies)
 • přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Příjemce služby (např. pokud jde o barvy, velikost písma, rozvržení stránky) a optimalizaci používání stránek Internetového obchodu (funkční/preferenční cookies)
 • vést anonymní statistiky prezentující způsob používání stránek internetového obchodu (statistické soubory cookies)

7.4 Zkontrolovat v nejpoužívanějších webových prohlížečích, které soubory cookie (včetně doby trvání souborů cookie a jejich poskytovatele) jsou v daném okamžiku odesílány webovými stránkami internetového obchodu, je možné následujícím způsobem:
V prohlížeči Chrome:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo, (2) přejděte na záložku "Cookies".
V prohlížeči Firefox:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu vlevo, (2) přejděte na záložku "Povoleno" nebo "Blokováno", (3) klikněte na políčko "Sledování souborů cookie mezi stránkami", "Prvky sledování sociálních médií" nebo "Obsah s prvky sledování".
V prohlížeči Internet Explorer:
(1) klikněte na nabídku "Nástroje", (2) přejděte na kartu "Možnosti internetu", (3) přejděte na kartu "Obecné", (4) přejděte na kartu "Nastavení", (5) klikněte na pole "Zobrazit soubory".
V prohlížeči Opera:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu visacího zámku vlevo, (2) přejděte na kartu "Cookies".
V prohlížeči Safari:
(1) klikněte na nabídku "Předvolby", (2) přejděte na záložku "Soukromí", (3) klikněte na pole "Spravovat data webu".
Nezávisle na prohlížeči, pomocí nástrojů dostupných například na adrese: https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/.

7.5 Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení ukládání souborů cookie akceptuje. Podmínky používání souborů Cookies můžete určit pomocí nastavení vlastního internetového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat ukládání souborů cookie - v druhém případě to však může mít vliv na některé funkce Internetového obchodu (například nemusí být možné sledovat cestu Objednávky přes Objednávkový formulář z důvodu nezapamatování si Produktů v nákupním košíku při dalších krocích odeslání Objednávky).

7.6 Nastavení prohlížeče týkající se souborů Cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním souborů Cookies naším Internetovým obchodem - v souladu se zákonem může být tento souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejich samostatném vymazání v nejrozšířenějších internetových prohlížečích jsou k dispozici v nápovědě vašeho internetového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

7.7. v prohlížeči Chrome

7.8. Prohlížeč Firefox

7.9. v prohlížeči Internet Explorer

7.10. v prohlížeči Opera

7.11. v prohlížeči Safari

7.12. prohlížeč Microsoft Edge

7.13 Správce může používat služby Google Analytics a Universal Analytics poskytované společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají Správci vést statistiky a analyzovat návštěvnost Internetového obchodu. Shromážděné údaje jsou výše uvedenými službami zpracovávány za účelem vytváření statistik, které pomáhají spravovat Internetový obchod a analyzovat návštěvnost Internetového obchodu. Tyto údaje mají kolektivní charakter. Při využívání výše uvedených služeb v Internetovém obchodě Správce shromažďuje údaje, jako jsou zdroje a média získávání návštěvníků Internetového obchodu a jejich chování na stránkách Internetového obchodu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých stránky navštěvují, IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.

7.14. Přístup dané osoby k informacím Google Analytics o její aktivitě na stránkách Internetového obchodu je možné jednoduchým způsobem zablokovat - za tímto účelem lze například nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Ireland Ltd., který je k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje Zákazníkovi, aby si po přechodu na jiné webové stránky přečetl zásady ochrany osobních údajů tam stanovené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na Internetový obchod Správce.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel